Kedy budú na Slovensku vyššie platy?

Na túto otázku existuje pomerne presná odpoveď. Bude to vtedy, keď sa okrem iného vytvoria vhodné podmienky na to, aby sa domáce a európske finančné prostriedky z navrhovaného budúceho fondu InvestEU, skutočne dostali do slovenskej vedy a výskumu a efektívne sa investovali do nových technológií, patentov, výrobkov a služieb.

Bude to vtedy, keď sa z európskeho chvosta vo výdavkoch na vedu posunieme dopredu. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o financovaní výskumu a vývoja z verejných zdrojov potvrdzuje, že za desať rokov (2007 - 2017) patrí Slovensko prakticky vo všetkých podstatných ukazovateľoch medzi krajiny na posledných miestach.

V nasledujúcich rokoch už nemôžeme čakať na zázrak, ale musíme uskutočniť niekoľko dôležitých zmien.

Fragmentácia financovania vedy a výskumu medzi školstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo či hospodárstvo podstatne sťažuje realizáciu dlhodobej stratégie rozvoja vedy a výskumu na Slovensku. Preto by bolo vhodné vytvoriť centrálny orgán s vysokokvalifikovanými pracovníkmi, ktorí budú okrem iného presne vedieť, do akých oblastí výskumu je nutné investovať, aké sú hlavné priority slovenskej vedy a výskumu viazané na naše hlavné spoločenské problémy, ale aj aký objem peňazí je na to nutný.

Na to, aby sme do slovenskej vedy a výskumu dostali viac verejných financií, musíme ukázať, že dokážeme efektívne a nekorupčne využiť už terajšie finančné zdroje, vrátane eurofondov pridelených na vedu, výskum a inovácie.

Najdôležitejšie kritérium pre rozdeľovanie verejných fondov v tejto oblasti sú nevyhnutne kvalita a excelentnosť. Výberové konania a verejné obstarávania na prerozdeľovanie grantov či stimulov musia vyhrávať tí najlepší vedci, najlepšie tímy s najkvalifikovanejšími ľuďmi a iba tie najlepšie univerzity a organizácie, ktoré sa vede a výskumu venujú. 

Najväčším problémom Slovenska je konflikt záujmov hodnotiteľov, ktorý sa dá ale elegantne vyriešiť tak, že hodnotenia grantov, stimulov či akreditácie vysokých škôl budú robiť zahraniční experti.

Ďalším obrovským problémom je, že zo Slovenska odchádzajú mladí vedci, ktorí tak predávajú svoje vzdelanie a skúsenosti v zahraničí. Slovensko sa musí snažiť udržať si tých, ktorých prínos pre slovenskú vedu a výskum by bol významný. Je ich nutné motivovať, vytvoriť im vhodné podmienky na excelentný výskum na univerzitách, vo vedeckých parkoch či v iných inštitúciách. 

Zároveň je dôležité, aby mali mať s kým na výskume spolupracovať. Musia mať okolo seba najlepších odborníkov a spolupracovať pri riešení komplexných spoločenských problémov s ďalšími špičkovými vedcami, z ktorých každý by mal mať záujem zvyšovať úroveň vedy, výskumu i životnej úrovne na Slovensku.

Následne je potrebné investovať do ich ďalšieho vzdelania. Štát by mal tým najlepším zabezpečiť a finančne podporiť študijné a postdoktorálne pobyty na prestížnych zahraničných univerzitách, aby nadobudli ďalšie cenné skúsenosti a vedomosti v zahraničných excelentných tímoch.

Na druhej strane by sa tieto vedecké talenty zaviazali, že sa pod sankciou vrátenia nákladov na štúdium, vrátia na Slovensko s nadobudnutými vedomosťami a budú pokračovať vo svojom výskume v našich vedeckých zariadeniach. 

Takéto programy pre tých najlepších mladých vedcov by štát stáli podstatne menej ako to, o koľko príde, pokiaľ bude odliv mozgov zo Slovenska naďalej pokračovať.

Ak budú vytvorené vhodné podmienky, veda a výskum sa stanú príťažlivými aj pre súkromný sektor. Ten začne do tejto oblasti investovať, čím sa na Slovensku umožní vznik nových digitálnych, elektronických či strojárenských firiem a dokonca aj nových priemyselných odvetví, ako napríklad biotechnologický, farmaceutický alebo biomedicínsky priemysel, ktoré budú produkovať oveľa vyššiu pridanú hodnotu a ktoré sa môžu stať svetovou špičkou v daných oblastiach a ponúknu tak vyššie platy občanom Slovenska.

Veda a výskum nás zároveň ochráni pred nezamestnanosťou spôsobenou automatizáciou a robotizáciou v priemyselných segmentoch, ako je práve automobilový, ktorý je na Slovensku dominantný. 

Aj preto musíme investovať do vedy a výskumu, do vzniku nových priemyselných odvetví, aby sme sa nestali druhým Detroitom.

Musíme investovať (finančne, systémovo, aj ľudskými zdrojmi) do slovenskej vedy, pretože úspešné výsledky slovenskej vedy sú zároveň skvelou reklamou Slovenska v zahraničí.

Práve skrz excelentnú slovenskú vedu a výskum sa zaradíme medzi moderné a úspešné krajiny v našom európskom spoločenstve, budeme môcť s nimi spoločne riešiť obrovské globálne problémy (napr. onkologické ochorenia, globálne otepľovanie, priemysel 4.0, obnoviteľné energetické zdroje, atď.) a patriť medzi lídrov modernej EU.

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia