O MNE

Rovnako, ako moji rodičia, pochádzam zo Spiša, kde som prežil celé svoje detstvo aj mladosť.

Po základnej škole som študoval na gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, ktoré mi vďaka osvieteným učiteľom dalo pevné základy do nasledujúcich štúdií aj do ďalšieho života.

Napriek komunistickému režimu vládla na tomto gymnáziu výnimočná atmosféra, v ktorej bolo s niektorými učiteľmi možné otvorene a slobodne diskutovať aj o témach, za ktoré hrozil v tej dobe minimálne výsluch na Štátnej bezpečnosti.

Dlhé rozhovory sme viedli aj na pravidelných túrach v prírode, počas ktorých sme prešli takmer všetky turistické chodníky Vysokých a Nízkych Tatier, Pienin aj Spišskej Magury. Tieto prechádzky nám poskytovali vzácny priestor na úvahy o slobodnej spoločnosti v akej by sme chceli žiť a zároveň nám dávali aspoň na chvíľu pocit, že v nej žijeme.

Novembrová revolúcia v roku 1989 ma zastihla v poslednom ročníku gymnázia. Aktívne som sa zapojil do študentského hnutia a bol som aj súčasťou školského výboru VPN. So spolužiakmi sme pravidelne cestovali do Bratislavy a do Košíc, aby sme odtiaľ prinášali najnovšie informácie a  spoločne koordinovali postup na ceste k prvým slobodným voľbám.

Po ukončení gymnázia a po krátkom navštevovaní Elektrotechnickej fakulty, som sa rozhodol pre štúdium práva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Opäť som mal šťastie na vynikajúcich profesorov, napríklad ústavných sudcov Bröstla, Ogurčáka či Klučku, ktorí u mňa právo premenili nielen na moju profesiu, ale aj na môj celoživotný koníček. Právo a spravodlivosť sa pre mňa stali základnými hodnotovými kľúčmi k vnímaniu a k posudzovaniu spoločnosti, politiky či aj bežného života.

Okrem akademickej pôdy, bolo a dodnes je mojou duchovnou základňou kníhkupectvo Christiania v Poprade, v ktorom som dokonca počas vysokoškolských prázdnin aj pravidelne brigádoval.

Po absolvovaní právnickej fakulty som sa rozhodol pracovať v slovenskej justícii. Pôsobil som na popradskej prokuratúre, najprv ako právny čakateľ a neskôr ako prokurátor.

V roku 1998 som využil príležitosť zúčastniť sa na stáži v parížskej škole pre sudcov a prokurátorov a na Súde prvej inštancie v alsaskom Mulhouse. Okrem množstva získaných skúseností a vedomostí, som počas tohto obdobia spoznal aj moju budúcu manželku.

Po absolvovaní stáže a návrate na popradskú prokuratúru som zažil hlbokú profesionálnu dezilúziu a dospel som k presvedčeniu, že slovenské súdnictvo a prokuratúra majú pred sebou ešte dlhú cestu, aby sa aspoň priblížili fungovaniu justície v krajinách EÚ.

Neochota zo strany kompetentných k zavádzaniu pozitívnych zmien v našom súdnictve ma po čase priviedla k úvahám opustiť prestížnu pozíciu prokurátora a k odhodlaniu hľadať si uplatnenie v zahraničí.

Pred odchodom som ešte absolvoval študijný pobyt na Univerzite Roberta Schumana v Štrasburgu a taktiež som vypracoval komparatívnu analýzu stavu slovenskej prokuratúry, ktorú som odoslal vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi Milanovi Hanzelovi. Po prejavení prvotného záujmu sa však táto problematika opäť posunula na neurčito a to definitívne potvrdilo moje rozhodnutie odísť.

V roku 2001 som nečakane dostal ponuku z Európskeho súdu pre ľudské práva, kde som nasledujúce dva roky pracoval ako právnik, predovšetkým na slovenských prípadoch.

Následne od roku 2003 do súčasnosti pracujem na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu, kde sa venujem právu, právnej lingvistike a komparatistike. Zároveň som poradcom vo veciach verejného obstarávania a členom komisií, ktoré majú na starosti výber uchádzačov, ktorí sa zaujímajú o zamestnanie na Súdnom dvore.

Napriek práci v Luxemburgu a živote vo Francúzsku pravidelne navštevujem Slovensko a denne sa zaujímam o domáce politické aj spoločenské dianie.

V poslednej dobe cítim silnú potrebu zhodnotiť moje znalosti a skúsenosti v prospech Slovenskej republiky, ktorej by som svojou prácou v Európskom parlamente rád pomohol získať silnejšie postavenie a rešpekt.

Preto som sa opäť rozhodol opustiť garantovanú istotu zamestnania na Súdnom dvore v Luxemburgu, vrátiť sa na Slovensko a ponúknuť svoje právnické vedomosti a skúsenosti všetkým jeho obyvateľom.

V prípade získania Vašej dôvery, budem v Európskom parlamente vystupovať ako Váš advokát a mediátor, ktorý vždy bude stáť na strane práva, spravodlivosti, demokracie a ochrany všetkých ľudských slobôd a hodnôt.