ČLOVEK, KRAJINA, ŠTÁT, EURÓPA

Program pre voľby do Európskeho parlamentu 2019


ČLOVEK

Sociálna spravodlivosť a zmenšovanie rozdielov životnej úrovne

Postupné vyrovnávanie veľkých rozdielov medzi jednotlivými štátmi EÚ, znižovanie počtu sociálnych skupín ohrozených chudobou a nemožnosťou čeliť nečakaným finančným výdavkom.

Vytváranie rovnakých možností sebarealizácie a dostupnosti základných služieb, podmienených výškou finančných príjmov.

Vytvorenie právneho rámca pre rovnaké sociálne istoty všetkých obyvateľov EÚ a zlepšenie vymožiteľnosti práva.

Zabránenie diskriminácie na základe pohlavia, veku, pôvodu, sexuálnej orientácie a sociálneho postavenia.

Garancia dostupnosti kvalitného vzdelania pre všetkých obyvateľov EÚ.

Spravodlivé vyplácanie sociálnych, nemocenských a rodičovských dávok

Posilnenie práv osôb poberajúcich sociálne, nemocenské a rodičovské dávky naprieč všetkými krajinami EÚ.

Garantovanie rovnocenných práv pacientov využívajúcich lekársku starostlivosť v iných krajinách EÚ spojené s nárokom na úhradu nákladov do rovnakej výšky ako pri ošetrení v domovskej krajine.

Posilnenie študentskej a pracovnej mobility v EÚ s garanciou rovnakých sociálnych výhod, aké majú domáci obyvatelia

Rozšírenie programu ERASMUS+ na ďalšie oblasti vzdelávania vrátane odborného, ale aj záujmových oblastí a športu.

Podpora pracovnej mobility so zaistením spravodlivých mzdových a sociálnych podmienok.

Aktívne vytváranie nových pracovných možností pre všetkých obyvateľov EÚ bez ohľadu na ich bydlisko, zlepšenie priepustnosti európskeho trhu práce, podpora zmysluplných rekvalifikácií financovaných EÚ a dokončenie plnej liberalizácie služieb.

Vytváranie priestoru pre automatické vzájomné uznávanie diplomov a akademických kvalifikácií v jednotlivých štátoch EÚ.

Zlepšenie občianskej participácie na prípravách dôležitých

európskych dokumentov

Vytvorenie novej komunikačnej platformy medzi europoslancami a občanmi, umožňujúcej ich aktívnejšie zapojenie do tvorby nových unijných programov, nariadení a noriem.

Podpora práva na zdravé potraviny a dôkladnejšej kontroly ich kvality

pri dovoze z krajín mimo EÚ

Dôsledné dodržiavanie kontroly a označovania zloženia či pôvodu potravín pri ich dovoze aj vývoze s cieľom zabránenia predaja rizikových potravín, identifikovania potravín vyrobených z geneticky modifikovaných plodín a zlepšenia spotrebiteľských možností výberu najzdravších variant potravinárskych produktov.

Naplnenie práva spotrebiteľov na všetky dôležité informácie pri výbere obchodných produktov a zamedzenie klamlivej reklamy.

Ukončenie uplatňovania dvojitých štandardov na potravinárske výrobky a podpora potravinovej sebestačnosti.


KRAJINA

Garancia ochrany slovenskej prírody a lesov

Prijatie účinnejších legislatívnych predpisov vedúcich k dôslednej ochrane lesov a pôdneho fondu Slovenskej republiky.

Zastavenie znižovania biodiverzity, podpora aktívnej prevencie pred ďalšou degradáciou poľnohospodárskej pôdy a krajiny a obmedzenie výrubu slovenských lesov, ktoré neboli pestované na tieto hospodárske účely.

Dôkladná ochrana prírodných a národných parkov, chránených krajinných oblastí, vzácnych ekosystémov a biologickej rozmanitosti, prijatie všetkých nutných opatrení pre ich zachovanie budúcim generáciám.

Komplexné riešenie problematiky zadržiavania vody v krajine.

Podpora zákazu používania nebezpečných pesticídov.

Ochrana životného prostredia, zastavenie ekologických

a klimatických zmien

Rozvoj moderných ekologických technológií, znižovanie emisií skleníkových plynov, podpora obnoviteľných zdrojov s cieľom ich budúcej existencie bez finančných dotácií.

Postupné úplné obmedzenie uhoľnej energetiky a následné ustupovanie od využívania všetkých fosílnych palív v masívnom rozsahu, so súčasným zabezpečením sociálnych a životných istôt pre pracovníkov v postihnutých rezortoch a oblastiach.

Dôsledná harmonizovaná kontrola merania emisií automobilov v celej EÚ.

Zastavenie produkcie plastového odpadu a maximalizovanie recyklačných procesov.

Podpora energetických úspor a investícií do zelenej ekonomiky.

Kvalitné poľnohospodárstvo a starostlivosť o krajinu

Podpora návratu poľnohospodárstva k jeho historickej úlohe, ktorou je výroba potravín a starostlivosť o krajinu.

Efektívnejšia a cielenejšia pomoc ekologicky udržateľnému poľnohospodárstvu a presadenie zákazu dovozu geneticky modifikovaných krmív pre zvieratá.

Podpora šetrného hospodárenia v krajine a minimalizácia jeho dopadov na ekosystémy.

Prechod k etickým a ekologickým chovom zvierat, zastavenie európskych dotácií chovateľom, ktorí negarantujú ohľaduplný chov hospodárskych zvierat bez krutosti.

Starostlivosť o krajinu a jej prírodné hodnoty, zásadná ochrana pôdneho fondu a prijatie reálnych opatrení na jeho regeneráciu.

Záruka maximálnej ochrany zdrojov pitnej vody.

Vyvážený a udržateľný rozvoj vidieka

Cielená podpora udržateľného rozvoja vidieckych sídiel a oblastí, dobudovanie infraštruktúry a občianskej vybavenosti vidieka, zabezpečenie kvalitného dopravného spojenia vzdialenejších osád s vidieckymi centrami a s mestami.

Vytváranie nových pracovných príležitostí v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky, pestovania tradičných plodín a v ďalších oblastiach umožňujúcich životaschopnosť vidieka.

Podpora železničnej dopravy

Modernizácia domácej aj medzinárodnej železničnej siete ako čistého spôsobu dopravy.

Lepšie prepojenie všetkých hlavných európskych železničných koridorov.

Zabránenie rušenia existujúcich železničných spojení a zabezpečenie väčšej participácie obyvateľov na zmenách grafikonov a trasovania železničnej dopravy.


ŠTÁT

Podpora právneho štátu, boja s korupciou a daňovej spravodlivosti

Účinná kontrola sledovania fungovania právneho štátu a dodržiavania zákonov, ľudských práv a slobôd naprieč všetkými štátmi EÚ.

Podpora občianskej spoločnosti, nezávislých médií a garancia ochrany všetkých, ktorí upozorňujú na porušovanie zákonov, slobôd či vo verejnom záujme zverejňujú inak nedostupné informácie.

Prísnejšie postihy pre všetky dokázané korupčné prípady, obzvlášť vzťahujúce sa na využívanie európskych fondov.

Zlepšenie daňovej spravodlivosti, zabránenie ďalšieho zvýhodňovania nadnárodných spoločností a podnikov bohatých jednotlivcov na úkor domácich a menších podnikateľov.

Zlepšenie obrazu Slovenska v EÚ na dôveryhodného, spoľahlivého a aktívneho partnera zastávajúceho rovnako domáce ako európske hodnoty.

Opatrenia proti finančným špekuláciám, daňovej súťaži

a využívaniu daňových rajov

Funkčný dohľad nad oblasťami finančných služieb spojený s aktívnym riešením problematiky daňových rajov v rámci celej EÚ.

Obmedzenie rizikových finančných operácií európskych bánk, dôsledné prebratie a uplatňovanie európskych predpisov proti praniu špinavých peňazí a zrušenie európskych daňových rajov.

Silné, moderné a udržateľné hospodárstvo, garantujúce ekonomickú istotu

Garancia rovnakých podmienok pre slovenský priemysel, poľnohospodárstvo aj malé podniky a služby na celom trhu EÚ.

Podpora zmysluplného miestneho rozvoja, obroda lokálnych ekonomík a mestských ekonomických komunít.

Podpora dotácií v oblastiach s jasným verejným záujmom

Reforma fondových projektov EÚ prinášajúca zvýšenú podporu v oblastiach podnikania s konkrétnym verejným záujmom, ako ochrana životného prostredia, budovanie infraštruktúry, modernizácia verejného zdravotníctva či zlepšenie vzdelávania.

Kontrola využívania fondov EÚ, ich funkčná ochrana pred zneužívaním a neoprávneným čerpaním.

Zavedenie povinnosti kompletného zverejnenia vlastníckej štruktúry pre všetky subjekty čerpajúce verejné financie z programov EÚ.

Viac dotácií pre vedu, výskum a inovácie, ale aj pre stredné a malé firmy

Navýšenie európskych finančných prostriedkov do oblasti vedy a výskumu, spojené s dôraznejším motivačným dohľadom na ich čerpanie a využívanie.

Podpora živnostníkov a malých aj stredných podnikov podnikajúcich najmä v oblastiach verejného záujmu.

Podpora slovenských firiem v zahraničí

Odstránenie pretrvávajúcich prekážok pri poskytovaní služieb v rámci EÚ, otvorenie európskeho trhu služieb.

Ochrana slovenského kultúrneho dedičstva

Cielená podpora konkrétnym projektom obnovujúcim a zachovávajúcim hmotné aj nehmotné kultúrne, umelecké, historické a archeologické dedičstvo, predstavujúce nenahraditeľný zdroj poznania našej minulosti.

Presadenie financovania veľkých projektov smerujúcich k obnove, revitalizácii a oživeniu slovenských pamiatok európskeho významu.


EURÓPA

Európska spravodlivosť 

Zabezpečenie čo najrýchlejšieho fungovania Európskej prokuratúry a rozšírenie jej právomocí na najzávažnejšie cezhraničné daňové trestné činy, korupciu, pranie špinavých peňazí a terorizmus.

Zriadenie európskeho "FBI".  

Reforma rozhodovacích štruktúr EÚ smerujúca k ich väčšej demokratizácii

Garancia demokratického vedenia EÚ (Európska komisia, ECOFIN) a zväčšenie možností jeho verejnej kontroly.

Zjednodušenie legislatívy EÚ, hlavne únijného práva a využívanie princípu obojsmernej flexibility, umožňujúcej rušenie zbytočných či zastaraných smerníc a nariadení.

Pravidelné zverejňovanie registra lobistov a určenie jasných pravidiel ich pôsobenia v EÚ.

Podpora zavedenia len jedného sídla Európskeho parlamentu 

Posilnenie právomocí Európskeho parlamentu, ako jedinej inštitúcie priamo volenej občanmi jednotlivých štátov EÚ a ukončenie pravidelného a finančne náročného sťahovania parlamentu medzi Bruselom a Štrasburgom.

Efektívnejšie využívanie európskeho rozpočtu.

Jednotná zahraničná politika, efektívna obrana 

a ochrana hraníc Európskej únie

Podpora spoločnej a sebavedomej zahraničnej politiky zameranej na nenásilné riešenie svetových kríz a predchádzanie ozbrojeným konfliktom, na účinnú humanitárnu aj ekonomickú pomoc rozvojovým krajinám, na nadštandardné obchodné vzťahy s ostatnými štátmi a na vytváranie priateľských medzinárodných partnerstiev.

Vytváranie podmienok pre energetickú sebestačnosť spojenú s diverzifikáciou energetických zdrojov.

Účinná ochrana vonkajších hraníc EÚ pred nelegálnym prisťahovalectvom a nekontrolovanou ekonomickou migráciou.

Podpora maximálnej bezpečnostnej spolupráce európskych štátov na pôde Severoatlantickej aliancie, garantujúcej funkčnú vojenskú, bezpečnostnú a obrannú politiku EÚ.

Zefektívnenie spolupráce spravodajských služieb štátov EÚ.

Kontrola bankovej únie a vzájomná ochrana vkladov

Vytvorenie jednej hospodárskej a menovej politiky pre štáty eurozóny so zachovaním práva členských štátov programovať svoje verejné výdaje.

Rovnaká garancia vkladov obyvateľov EÚ vo všetkých európskych bankách bez ohľadu na to, v ktorom štáte sa nachádzajú.

Vytváranie ekonomických partnerstiev s okolitými krajinami EÚ.

Michal Liptaj (máj 2019)